Klachten

Er is sprake van een goed schoolklimaat als de kinderen zich veilig en prettig voelen. Zij moeten zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Als dat dit in orde is, zullen ouders en kinderen de school als fijn en veilig ervaren.

Op onze school heerst een open sfeer, waardoor een probleem direct kan worden besproken met één van de leerkrachten of de directeur. Meestal wordt een probleem dan al snel opgelost.
Maar een enkele keer lukt dat niet. In dit soort gevallen kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met de interne contactpersoon. Een interne contactpersoon kan eventueel contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Ook kunnen ouders of leerlingen direct zelf haar hulp inroepen. Ouders en leerlingen kunnen een onafhankelijke commissie advies vragen. Een officiële klacht kan ingediend worden bij de landelijke klachtencommissie. De interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon kan ouders daarbij helpen.

Op onze school is Lita Duskeviciu de interne contactpersoon (06-50419479).

De externe vertrouwenspersoon voor de scholen van Stichting Primo Schiedam is mevrouw Angela Groen -Vendrig (010-4071993).

Het adres van de landelijke klachtencommissie Openbaar Onderwijs is: Postbus 162, 3440 AD Woerden

Ook de rijksinspectie heeft een meldpunt voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld: 0900-1113111

U kunt onze klachtenregeling hieronder downloaden​.

Klachtenregeling-PRIMO